Algemene ledenvergadering

Binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar dient er een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden te worden. Tijdens zo’n ALV mogen alle leden meepraten/meestemmen over min of meer belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de hoogte van de contributie, de organisatie van evenementen, de geldelijke uitgaven of het beheer en exploitatie van de sportzaal en de kantine. Je mag je zelfs (vooraf) kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. 

Zo’n vergadering vindt in principe éénmaal per jaar plaats. Slechts bij zeer bijzondere omstandigheden kunnen er extra vergaderingen gehouden worden. De regeltjes en voorwaarden voor het uitroepen van vergaderingen kan je lezen in de Statuten en wel vanaf Art. 15.
  De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:

  1. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  2. jaarverslag van het bestuur;
  3. verslag van de penningmeester;
  4. verslag en benoeming van de kas(controle)commissie;
  5. vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
  6. vaststelling van de contributies;
  7. vaststelling van de begroting;
  8. benoeming bestuursleden;
  9. rondvraag.

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (Jan Mulder voorzitter, Paola Edixhoven secretaris en Gilles Visser penningmeester) van Kombij (DB) vergadert 1 x per maand op de dinsdagavond na de training (in principe elke 1e dinsdagavond van de maand). Verzoeken worden alleen in behandeling genomen nadat zij, bij voorkeur per e-mail, aan de secretaris zijn aangeboden secretaris@kombijsport.nl.

De binnengekomen verzoeken worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld waarna, zo spoedig mogelijk, een schriftelijke (bij voorkeur per e-mail) terugkoppeling  plaatsvindt. Indien een verzoek niet kan wachten op de agendering van de eerstvolgende bestuursvergadering dan zal dat verzoek eerder ter hand worden genomen.


SAMENSTELLING

Voor het jaar 2016 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Jan Mulder
Voorzitter
Paola Edixhoven
Secretaris
Gilles Visser
Penningmeester

BELEID

Op onze vorige website stond een tekst over “gezellig en leuk”.
Wij - het huidige bestuur - willen daar niets aan veranderen; geen topatleten of aparte groepen waar speciale aandacht voor nodig is, niets van dat alles; gewoon de huidige sfeer handhaven is ons beleid.


VRAGEN

De bestuursleden zijn vaak zelf actief aan het hardlopen, heb je echter een vraag, schiet ze dan niet aan tijdens de training maar stuur een mail naar secretaris@kombijsport.nl


VERGADERINGEN

Tijdens de vergaderingen worden zaken besproken die de revue zijn gepasseerd en de activiteiten die op korte/langere termijn staan te gebeuren. In principe vergadert het bestuur altijd op de 1e dinsdag van een maand.

Trainers en trainingstijden

TRAINERS

Bij onze vereniging zijn meerdere train(st)ers actief: 
Deze train(st)ers zijn er om je te begeleiden tijdens de sportbeoefening.
Hun doel is dat je met veel plezier en op een verantwoorde manier bezig bent.

Els Raap
dinsdag en donderdag
Monika Nierop
woensdagochtend
Cora Meere
woensdagochtend
Theo Woldberg
dinsdag en/of donderdag
Jacqueline Edixhoven
dinsdag en/of donderdag
Jan Mulder
dinsdag en/of donderdag
Trainingstijden senioren en masters
Dinsdag- en donderdagavond 19:30 - 21:15
Woensdagochtend 09:15 - 10:45
Training is het gehele jaar behalve op feestdagen

Commissies

Behalve de kas(controle)commissie hebben wij eigenlijk geen andere officiële commissies. In het verleden heeft het bestuur regelmatig geprobeerd om een aantal commissies te vormen, dat liep telkens op een mislukking uit. Gelukkig hebben wij toch een aantal mensen bereid gevonden om bepaalde taken uit te voeren of te coördineren:

Baanonderhoud: Ad Hoc
Baanverhuur scholen: Caroline Zijderveld
Clubkleding: Paola Edixhoven/Theo Woldberg
Coördinator vrijwilligers: Henk van Dijk
Festiviteiten: Paola/Jacqueline Edixhoven en Theo Woldberg
Trimloop: Inge van Beem en Inge Cupers
Ledenadministratie: Els Raap (intern) Ruud Nieuwenhuis (Atletiekunie)
Loopbokaalcomité: Gilles Visser en Jan Mulder
Loopbokaalstandbijhouder: Gilles Visser
Persoonlijke Records: (+ beste seizoentijden) Theo Woldberg
Sleutelbeheerder en technisch onderhoud: Jaap Koning
A 9 om: Jos Huppelschoten en Jan Mulder
Kascommissie: Angelica Stevens en Ineke Brouwer
 
Website
Webdesign en webontwikkeling: Arnoud van Susteren
Inhoudelijke tekst: Ruud Nieuwenhuis
Redactioneel werk: Els Raap/Jan Mulder/Theo Woldberg

Historie Kombij

HISTORIE

Even een “stapje” terug. Op 1 juli 1914 werd de Sportvereniging Kombij/Badhoevedorp opgericht. Aangezien er meerdere takken van sport konden worden beoefend werd dit een zgn. Omnivereniging.

De verkorte tevens roepnaam werd Kombijsport. De afdelingen Voetbal en Handbal scheidden zich al in de jaren tachtig af en gingen zelfstandig verder. Afdeling Tafeltennis ging in 2009 ter ziele. Ook afdeling Volleybal gaf in 2009 te kennen geen onderdeel meer uit te willen maken van de Omnivereniging. Aangezien de afdeling Atletiek (waaronder ook een aantal gymnastiekleden) de enig overgebleven “afdeling” was, werd op 15 december 2009 tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van de Omnivereniging besloten om de Statuten zodanig aan te passen dat die statuten uitsluitend betrekking hadden op een zelfstandige atletiekvereniging.
Hiermee kwam er dus na ruim 95 jaar een einde aan de Omniconstructie. De afdeling atletiek werd overigens pas in 1984 opgericht.

TOEKOMST

Momenteel hebben wij in Badhoevedorp ons verblijf op het sportcomplex aan de Dahliastraat Nr. 30, maar misschien moeten wij daar (redelijk) snel weg wegens de snelweg A9 die zal worden omgelegd.

Wij zullen over een paar jaar zo goed als zeker aan de rand van Badhoevedorp-Zuid (in de buurt van het Novotel Hotel) op een nieuw sportcomplex zitten.

ERELEDEN / LEDEN VAN VERDIENSTE

Mensen die zich (in het verleden) hebben onderscheiden door hun inzet voor de vereniging kunnen op grond van hun verdiensten tijdens een Algemene Ledenvergadering voorgedragen worden voor het predicaat Lid van Verdienste. Was hun inzet meer dan verdienstelijk dan komen zij zelfs in aanmerking voor de titel Erelid. Ereleden worden vrijgesteld van de plicht tot contributiebetaling.

Ereleden van onze vereniging zijn:

De heer A.D. van de Hor (overleden), de heer W. Keller (overleden), de heer G. Gramsma, de heer J. Markus, de heer P. de Jong, mevrouw M. Gramsma.


Leden van Verdienste van onze vereniging zijn:

De heer Sjef ten Thij, de heer Bert van den Brink, de heer Ruud Nieuwenhuis.

Statuten

Ook voor onze vereniging en leden gelden regels.
Die zijn vastgelegd in de statuten.